Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Periscope Media s.r.o., IČO: 29385229, se sídlem v Ostravě - Hrabůvce, Hasičská 545/44, PSČ 700 30, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38042

PRO SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ OBCHODNÍ PLATFORMY A O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UZAVÍRANÉ MEZI POSKYTOVATELEM A OBCHODNÍKEM (DÁLE JEN „VOP“)

OBECNÉ

I. Výklad pojmů

 1. „Nabídka“ je činnost Poskytovatele směřující k tomu, aby Obchodník měl možnost uzavřít se Zákazníkem Zprostředkovanou smlouvu, tj. zejména propagace služeb a/nebo zboží Obchodníka na Portálu Periscope Media s.r.o. a zajištění činnosti spojené s uzavřením Zprostředkované smlouvy (výdej nabídek) na účet jménem Obchodníka. Doba trvání Nabídky je sjednána v Dílčí smlouvě prostřednictvím Firemního Cloudu před uzavřením Dílčí smlouvy, Poskytovatel je však oprávněn dobu Nabídky jednostranně zkrátit a Akci zcela zastavit, a to nejdříve po zaslání e-mailového oznámení Obchodníkovi nejpozději osm (8) hodin před zastavením doby Nabídky sjednané v Dílčí smlouvě a/nebo prostřednictvím Firemního Cloudu. Poskytoval je oprávněn den zahájení a trvání doby Nabídky jednostranně změnit až o čtrnáct (14) dní, a to e-mailovým oznámením, prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo případně dopisem odeslaným Obchodníkovi na kontaktní adresu nejpozději dvanáct (12) hodin před jejím plánovaným spuštěním sjednaným v Dílčí smlouvě. Takové posunutí zahájení doby Nabídky může Poskytovatel učinit opakovaně. Nabídka nemůže být realizována dříve, než-li si Smluvní strany sjednají prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo emailem výši Provize, kterou bude Obchodník povinen zaplatit Poskytovateli na základě VOP a/nebo smlouvy a ostatní podmínky Nabídky požadované Poskytovatelem ve Sdíleném webovém rozhraní.
 2. „Celková Provize“ znamená celkovou odměnu Poskytovatele za svoji činnost dle Dílčí smlouvy a skládá se z Provize a Zvláštní odměny Poskytovatele.
 3. „Celková Tržba“ je peněžité plnění, které Poskytovatel přijal jménem Obchodníka od Zákazníků Obchodníka na základě Zprostředkovaných smluv, tj. za prodané (Zákazníky objednané, zaplacené a v zákonné lhůtě pro odstoupení od Dílčí smlouvy nevrácené) Nabídky.
 4. „Datum naskladnění“ je datum, kdy bude mít Obchodník k dispozici zboží v počtu minimálně shodném či vyšším než je počet uzavřených Zprostředkovaných smluv.
 5. „Doba do odeslání zboží Zákazníkovi“ je počet pracovních dnů od data uzavření Zprostředkované smlouvy do odeslání zboží Dopravou, nebo připravení k osobnímu odběru v místě specifikovaném Obchodníkem v textu Nabídky.
 6. „Doba od odeslání zboží do jeho doručení“ je počet pracovních dnů od zahájení Dopravy do doručení zboží Zákazníkovi.
 7. „Doprava“ je způsob zajištění doručení zboží Obchodníkem na dodací adresu uvedenou Zákazníkem ve Zprostředkované smlouvě. Doprava je zajišťována Obchodníkem formou uvedenou v textu Nabídky.
 8. „Náhled“ je návrh zobrazení stránky na Portálu Periscope Media s.r.o. pro účely zahájení a realizace Nabídky, který je vytvořen Obchodníkem a odeslán Poskytovateli prostřednictvím Firemního Cloudu a po kontrole a případně nutných úpravách odsouhlašen Poskytovatelem dle podmínek ve VOP dále uvedených.
 9. „Nevyužitá Nabídka“ je Nabídka, která na základě Přehledu využitých Nabídek Zákazníci v rámci Nabídky od Obchodníka zakoupili, a v době Platnosti Nabídky služby a/nebo zboží u Obchodníka nevyužili a v zákonné lhůtě pro odstoupení od Zprostředkované smlouvy nevrátili.
 10. „Obchodní platforma“ znamená souhrn těchto služeb a věcí: pro Obchodníka vyhrazený prostor na Portálu Periscope Media s.r.o. , odborné zpracování Náhledu na základě a v souladu s podklady a materiály Obchodníka, přijímání plateb od Zákazníků pro Obchodníka na bankovní účet Poskytovatele, distribuce Nabídek, nástroje pro ověřování platnosti Nabídek, Zákaznická podpora, VOP a Obchodní podmínky.
 11. „Obchodní podmínky“ jsou obchodní podmínky Obchodníka a upravují vzájemná práva a povinnosti Obchodníka a Zákazníka ve vztahu ze Zprostředkované smlouvy.
 12. „Platnost Nabídky“ je období sjednané Poskytovatelem a Obchodníkem v Dílčí smlouvě prostřednictvím Firemního Cloudu a uvedené na Nabídkách.
 13. „Podíl na Nevyužitých Nabídkách“ znamená procento, kterým bude stanovena Zvláštní odměna Poskytovatele z Nevyužitých Nabídek. Podíl na Nevyužitých Nabídkách je 10%, pokud není v Dílčí smlouvě stanoveno jinak.
 14. „Podnět” znamená vyjádření zájmu Obchodníka zaslaného Poskytovateli prostřednictvím Firemního Cloudu, o zaslání Návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, ve kterém Obchodník specifikuje, dle možností uvedených ve Sdíleném webovém rozhraní, podmínky, za kterých by měl zájem přijmout Návrh na uzavření Dílčí smlouvy zaslaným Poskytovatelem prostřednictvím Firemního Cloudu.
 15. „Poskytovatel“ je obchodní společnost Periscope Media s.r.o., se sídlem v Ostravě Hrabůvce, Hasičská 545/44, PSČ 70030, IČO: 29385229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38042.
 16. „Návrh na uzavření Dílčí smlouvy“ znamená návrh Poskytovatele na uzavření Dílčí smlouvy zaslaný Obchodníkovi prostřednictvím Firemního Cloudu, vyhotovený Poskytovatelem na základě Obchodníkem zaslaného Podnětu, kterým Poskytovatel vyjadřuje vůli uzavřít Dílčí smlouvu s Obchodníkem a navrhuje Obchodníkovi podmínky Zprostředkované smlouvy, tj. specifikaci produktu (zboží a/nebo služeb Obchodníka), hodnotu produktu (zboží a/nebo služeb Obchodníka), cenu Nabídky, platnost Nabídky, maximální počet Nabídek k prodeji, maximální počet Nabídek na Zákazníka, dobu trvání Nabídky. Návrh na uzavření Dílčí smlouvy plní funkci návrhu na uzavření smlouvy dle ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Návrh na uzavření Dílčí smlouvy je platný 10 dní. Akceptace ze strany Obchodníka po uplynutí této lhůty nemá za následek vznik Dílčí smlouvy a na takový akt se hledí, jakoby nebyl učiněn.
 17. „Portál hromadného nakupování“ jsou internetové stránky, na kterých mají jejich uživatelé možnost v časově omezeném období zakoupením určité nabídky nebo jiným obdobným způsobem využít slevy na zboží nebo služby třetí strany.
 18. „Portál Periscope Media s.r.o. “ je internetová stránka, která je Obchodníkovi vytvořena na základě poskytnutých informací Obchodníka, nebo kterou si Obchodník sám vytvoří ve Sdíleném webovém rozhraní za účelem prezentace a prodeje Nabídek Zákazníkovi. Portál Periscope Media s.r.o. Zahrnuje také portál hromadného nakupování, tj. internetová stránka www.paymemarket.com provozovaná Poskytovatelem, prostřednictvím které mají Zákazníci po dobu Nabídky možnost uzavřít s Obchodníkem Zprostředkovanou smlouvu a obdržet Nabídku.
 19. „Uvolňování Tržby“ znamená způsob vyplacení Tržby Poskytovatelem Obchodníkovi spočívající v zasílání částí Tržby, a to v závislosti na počtu uplatněných Nabídek v příslušném období. Poskytovatel Obchodníkovi v období od posledního Termínu zasílání Tržby, ve kterém dojde k uplatnění Nabídky Zákazníkem, vyplatí Obchodníkovi příslušnou část Tržby odpovídající počtu u Obchodníka ze strany Zákazníky uplatněných Nabídek v příslušném období.
 20. „Poštovné“ je Nabídka, která odpovídá ceně za dopravu zboží od Obchodníka k Zákazníkovi. Zákazník hradí jedno Poštovné vždy za všechny Zprostředkované smlouvy uzavřené s jedním Obchodníkem v rámci jedné objednávky uskutečněné na Portálu Periscope Media s.r.o..
 21. „Provize“ je odměna Poskytovatele sjednaná v Dílčí smlouvě prostřednictvím Firemního Cloudu za činnost dle Dílčí smlouvy a/nebo VOP, kterou je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst (i) oproti nároku Obchodníka na vyplacení Celkové tržby a (ii) v případě, že si Smluvní strany sjednaly Postupné uvolňování Tržby, tak oproti nároku na vyplacení doposud nevyplacené části Tržby a/nebo jiným částkám, které je Poskytovatel povinen vyplatit Obchodníkovi. Nárok na Provizi vzniká Poskytovateli z každé Využité Nabídky, a to v momentě marného uplynutí zákonné lhůty, ve které Zákazník může bez udání důvodu odstoupit od Zprostředkované smlouvy. V případě Poštovného je Provize Poskytovatele rovna 0%.
 22. „Transakční Fee“ je poplatek, který je odečten z každé transakce, prodeje Nabídky Zákazníkovi. Tento poplatek je za využití platební brány Poskytovatele za účelem zprostředkování prodeje Nabídky Obchodníka Zákazníkovi.
 23. „Předpokládané doručení“ je datum zjištěné součtem Data naskladnění a Doby do odeslání zboží Zákazníkovi v případě osobního odběru zboží v místě specifikovaném Obchodníkem v textu Nabídky, nebo součtem Data naskladnění, Doby do odeslání zboží Zákazníkovi a Doby od odeslání zboží do jeho doručení v případě doručení Dopravou.
 24. „Přehled využití Nabídek“ je funkce Firemního Cloudu zpřístupněná Obchodníkovi prostřednictvím Firemního Cloudu, ve kterém Obchodník vždy nejpozději k datu, ve kterém byla u Obchodníka skutečně využita a uplatněna Nabídka, vyplní dle podmínek uvedených v Dílčí smlouvě /nebo VOP Úplný unikátní kód každé skutečně využité a uplatněné Nabídky u Obchodníka do Přehledu využitých Nabídek. Obchodníkovi nevzniká nárok na proplacení Ceny těch Nabídek, jejichž Unikátní kódy nedoplní do Přehledu využitých Nabídek ve lhůtě 7 kalendářních dní po skončení platnosti Nabídky a/nebo jejichž Unikátní kódy doplní do Přehledu využitých Nabídek až po uplynutí této sedmidenní lhůty. U takto nedoplněných a/nebo po lhůtě dle předchozí věty doplněných Nabídek Poskytovatel není povinen Obchodníkovi Cenu proplatit a Poskytovateli vzniká nárok na Zvláštní odměnu Poskytovatele ve smyslu a za podmínek stanovených v čl. IV odst. 6 VOP. Obchodník je oprávněn vyplnit vždy pouze Unikátní kódy Nabídek, které u Obchodníka Zákazníci skutečně uplatnili a využili.
 25. „Přihlašovací údaje” znamenají přihlašovací jméno, které si Obchodník zvolil při registraci do Firemního Cloudu a bezpečnostní heslo Obchodníka, které slouží výhradně k přihlášení se do Firemního Cloudu prostřednictvím Účtu Obchodníka a případně k potvrzení přijetí Návrhu na uzavření Dílčí smlouvy a uzavření Dílčí smlouvy.
 26. „Sdílené webové rozhraní“ znamená internetovou stránku zpřístupněnou Poskytovatelem Obchodníkovi, (i) kde je Obchodníkovi a Poskytovateli zejména umožněno sestavovat a specifikovat podmínky, za kterých by měl Obchodník zájem s Poskytovatelem uzavřít Dílčí smlouvu a odesílat Poskytovateli Podnět, a přijímat od Poskytovatele Návrhy na uzavření Dílčí smlouvy, (ii) kde jsou Poskytovatelem evidovány Unikátní kódy, a (iii) kde Obchodník v souladu s Dílčí smlouvou a/nebo VOP Poskytovatele ověřuje platnost Nabídek, označuje jejich využití a sleduje statistiky o celkovém využití Nabídek a může v omezené míře komunikovat s Poskytovatelem a/nebo Zákazníky, a to prostřednictvím příspěvků do diskuze a kde najde další informace o Nabídce a/nebo Dílčí smlouvě, zejména Dílčí smlouvu, VOP a další dokumenty, a (iv) kde Obchodník může Poskytovateli odesílat Podnět. Součáscí Firemního Cloudu je možnost editace a vytvoření webové stránky obchodníka, na které se zobrazí Nabídky obchodníka, spolu s ostatními informacemi o Obchodníkovi, které si sám obchodník může nastavit, jako například, adresa provozovny, otevírací hodiny, hlavní fotka, foto galerie, sekce o nás, ceník jiných služeb a produktů Obchodníka a mnoho jiných.
 27. „Dílčí smlouva“ znamená Dílčí smlouvu o propachtování Obchodní platformy a o zprostředkování, uzavřenou mezi Poskytovatelem a Obchodníkem, za účelem stanovení konkrétních podmínek a podoby Nabídky, a tedy i Zprostředkovaných smluv. Jde o smluvní vztah vzniklý na základě Návrhu na uzavření Dílčí smlouvy zaslané Obchodníkovi Poskytovatelem a následné akceptace ze strany Obchodníka, jejímž předmětem je poskytování Obchodní platformy a zprostředkování dle příslušných VOP. Poskytovatel dává Obchodníkovi Návrh na uzavření Dílčí smlouvy prostřednictvím Firemního Cloudu. Dílčí smlouva je uzavírána elektronicky, a to prostředky pro komunikaci na dálku, tj. prostřednictvím Firemního Cloudu s potvrzením prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo elektronické pošty. Dílčí smlouva není uzavřena a není možné zahájit Nabídku, dokud si Smluvní strany neodsouhlasí podobu Náhledu, a to přijetím Návrhu na uzavření Dílčí smlouvy Poskytovatele Obchodníkem prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo emailem. Nedílnou součástí Dílčí smlouvy jsou i VOP. Obchodník ve lhůtách uvedených v Návrhu na uzavření Dílčí smlouvy Návrh na uzavření Dílčí smlouvy akceptuje nebo zamítne.
 28. „Smluvní strany“ znamenají Poskytovatel a Obchodník, tedy smluvní strany dle Dílčí smlouvy.
 29. „Standard péče o zákazníka“ znamená jednání Obchodníka vůči Zákazníkovi či Poskytovateli definované v čl. II odst. 4 VOP.
 30. „Termín zaslání Tržby“ je den v měsíci, ve kterém se Poskytovatel zavazuje odeslat Obchodníkovi Tržbu za předchozí období. Těmito dny jsou 2., 11. a 21. den v měsíci. Připadne-li Termín zaslání Tržby na den pracovního volna, je dnem pro odeslání Tržby první pracovní den bezprostředně následující po výše uvedeném dni. Jestliže dojde z důvodu na straně osoby odlišné od Poskytovatele, zejména z důvodu na straně poskytovatele bankovních služeb, k prodlení zejména při zpracování příkazu k zaslání Tržby či její části Obchodníkovi, Poskytovatel za tuto skutečnost neodpovídá.
 31. „Tržba“ je peněžité plnění náležející Obchodníkovi za prodané, tj. Zákazníky objednané, zaplacené a v zákonné lhůtě pro odstoupení od Dílčí smlouvy nevrácené Nabídky vydané v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou, a to po odečtení (započtení) Celkové Provize. Poskytovatel zasílá Tržbu Obchodníkovi ve měně, ve které je veden příslušný bankovní účet Obchodníka nebo v českých korunách, a to dle volby Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel zašle jakoukoli část Tržby Obchodníkovi v cizí měně, použije se pro výpočet výše příslušné částky kurz aktuální ke dni zadání příkazu k zaslání příslušné části Tržby.
 32. „Účet Obchodníka” znamená účet vytvořený Poskytovatelem pro Obchodníka, jehož prostřednictvím Obchodník ovládá Firemní Cloud, a to na základě registrace Obchodníka na stránkách www.periscopemedia.net.
 33. „Účinnost Dílčí smlouvy“ je období Platnosti Nabídky, prodloužené o deset (10) pracovních dní. Skončením Účinnosti Dílčí smlouvy nezanikají práva a povinnosti Smluvních stran, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení Účinnosti Dílčí smlouvy (např. Důvěrnost informací) a nároky z Dílčí smlouvy vzniklé (např. náhrada škody, smluvní pokuty).
 34. „Unikátní kód Nabídky“ je na Nabídce uvedený kód, skládající se z kombinace alfanumerických (popř. i jiných) znaků. Každá Nabídka má pouze jeden unikátní kód, který zajišťuje jedinečnost každé Nabídky.
 35. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky "Periscope Media Partner" Poskytovatele.
 36. „Kód“ je informace o Unikátním kódu Nabídky, Platnosti Nabídky a zboží a/nebo službě Obchodníka vygenerovaná Poskytovatelem na účet a jménem Obchodníka v souvislosti s uzavřením Dílčí smlouvy a Zprostředkované smlouvy. Nabídka může být Zákazníkovi a posléze Obchodníkovi předána ve formě výslovně sjednané v Dílčí smlouvě, není-li sjednáno jinak, jsou přípustné všechny formy (tj. listinná podoba, elektronická podoba, ústní sdělení). "Listinný Kód" je vytištěná podoba Nabídky zaslané Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. "Elektronický Kód" je Nabídka ve formě krátké textové zprávy (sms) nebo je Zákazníkovi zaslán prostřednictvím aplikace Poskytovatele k tomu určené. "Ústní Kód" je ústní formou sdělený úplný Unikátní kód Nabídky.
 37. „Využité Nabídky“ je na základě Přehledu využití Nabídek zjištěný počet Nabídek, které Zákazníci v rámci Nabídky od Obchodníka zakoupili, a v době Platnosti Nabídky služby a/nebo zboží u Obchodníka využili. Za Využité Nabídky se považují také Nabídky podle čl. III. odst. 2. písm. k) VOP.
 38. „Obchodník“ je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, který má zájem pravidelně využívat služby Poskytovatele a nabízet své zboží a/nebo služby prostřednictvím Portálu Periscope Media s.r.o. třetím osobám (Zákazníkům), a to za využití Firemního Cloudu Poskytovatele.
 39. „Zákazník“ je třetí osoba, která má prostřednictvím Portálu Periscope Media s.r.o. možnost uzavřít s Obchodníkem Zprostředkovanou smlouvu.
 40. „Zákon o evidenci tržeb“ znamená zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění.
 41. „Zprostředkovaná smlouva“ je smlouva na využití služeb a/nebo nákup zboží Obchodníka uzavíraná mezi Zákazníkem a Obchodníkem, na základě které je Zákazníkovi vydán Kód Nabídky.
 42. „Zvláštní odměna Poskytovatele“ je vedle Provize další odměnou Poskytovatele za činnost dle Dílčí smlouvy a/nebo VOP, která Poskytovateli náleží za podmínky, že Zákazníci u Obchodníka neuplatní v době Platnosti Nabídky všechny Nabídky vydané na základě Zprostředkovaných smluv. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst Zvláštní odměnu Poskytovatele oproti nároku na vyplacení doposud nevyplacené části Tržby. Zvláštní odměna Poskytovatele je určena jako násobek Nevyužitých Nabídek, Podílu na Nevyužitých Nabídkách a Ceny Nabídky dle čl. II. odst. 3 Dílčí smlouvy. Zvláštní odměna Poskytovatele je cenou včetně DPH. Maximální výše zúčtování Zvláštní odměny Poskytovatele a Provize po skončení platnosti Nabídky odpovídá výši doposud nevyplacené části Tržby. Nárok na Zvláštní odměnu Poskytovatele vzniká Poskytovateli z každé nevyužité Nabídky, a to v momentě marného uplynutí zákonné lhůty, ve které Zákazník může bez udání důvodu odstoupit od Zprostředkované smlouvy.

II. Předmět Dílčí smlouvy

 1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Obchodníkovi prostřednictvím pro Obchodníka vyhrazených částí Portálu Periscope Media s.r.o. uzavírat se Zákazníky Zprostředkované smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zahájit Nabídku, udržovat vyhrazené části Portálu Periscope Media s.r.o. a ukončit Nabídku v souladu s Dílčí smlouvou a/nebo VOP.
 2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Obchodníkovi k užití Firemní Cloud (zejména funkcí ověřování platnosti Nabídek, Přehled využitých Nabídek, a souvisejících funkcí) ke kterému má Obchodník přístup i po ukončení Nabídky. Nárok Obchodníka na využití Portálu Periscope Media s.r.o. je omezen pouze na dobu trvání Nabídky. Obchodník není oprávněn umožnit užití Obchodní platformy (tj. dále ji vypůjčit) třetím osobám. Poskytovatel je výslovně oprávněn i v době trvání Dílčí smlouvy užívat Obchodní platformu v rozsahu nevyužitém Obchodníkem.
 3. Za činnost Poskytovatele a poskytování Obchodní platformy dle Dílčí smlouvy se Obchodník zavazuje zaplatit Poskytovateli Celkovou Provizi.
 4. Obchodník se zavazuje dodržet Standard péče o Zákazníka, tedy zejména:
  1. Vytvořit Zákazníkům dostatečné podmínky pro bezproblémové uplatnění Nabídek a umožnit Zákazníkovi uplatnit u něho Nabídku v době Platnosti Nabídky;
  2. Poskytnout služby a/nebo zboží sjednané ze Zprostředkované smlouvy každému Zákazníkovi, který se prokáže platným, tj. dříve nevyužitou Nabídkou opatřenou Unikátním kódem Nabídky, a to vše dle a za podmínek Dílčí smlouvy, VOP, Obchodních podmínek, Zprostředkované smlouvy a/nebo podmínek, které Obchodník uvedl a schválil v Nabídce;
  3. Dodržovat ve vztahu ze Zprostředkované smlouvy (ve vztahu k Zákazníkovi) Obchodní podmínky Obchodníka platné ke dni zahájení Nabídky a podmínky Nabídky zveřejněné na Portálech Periscope Media s.r.o. ;
  4. V případě, že se Zákazník rozhodne vrátit Obchodníkovi zboží (odstoupit od Zprostředkované smlouvy) v zákonné 14 denní lhůtě, je Obchodník povinen vrátit Zákazníkovi Cenu Nabídky (tedy Kupní cenu včetně Provize) včetně Poštovného;
  5. V případě, že se Zákazník rozhodne uplatnit svá práva z vadného plnění či ze záruky za jakost zboží a/nebo služby poskytnuté mu Obchodníkem ve lhůtě stanovené mu právními předpisy, je Obchodník povinen přijímat a vyřizovat takovéto reklamace za podmínek stanovených právními předpisy;
  6. U všech kladně uznaných reklamací dle písm. e) tohoto článku pak vrátit Zákazníkovi Cenu Nabídky (tedy Kupní cenu včetně Provize) včetně Poštovného;
  7. Stanovit ve svých Obchodních podmínkách základní informace vztahující se k dodání zboží a/nebo služeb Zákazníkovi, zejména pak stanovit nejdelší přípustnou dobu dodání, která však u zboží nesmí přesáhnout 5 pracovních dnů od Předpokládaného doručení Zákazníkovi a v ostatních případech nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění Nabídky Zákazníkem;
  8. Umožnit a potvrzovat vytvoření a přijetí objednávky každému Zákazníkovi, ve vztahu ke každé předložené Nabídce, a to v elektronické formě;
  9. Zajistit telefonickou a emailovou podporu Zákazníkům, která bude aktivní v pracovní době, a to nejméně pět dní v týdnu/ v době od pondělí do pátku každý týden/každý den kromě víkendů a státem uznaných svátků a alespoň v této době poskytovat Zákazníkům veškeré informace potřebné k uplatnění Nabídek, odpovídat na jejich dotazy, vytvářet rezervace a přijímat objednávky. Obchodník je povinen reagovat na emaily neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od jejich doručení;
  10. Vystavovat Zákazníkům faktury za dodané zboží a/nebo poskytnuté služby.
 5. Veškerá ujednání sjednaná Poskytovatelem a Obchodníkem v Dílčí smlouvě prostřednictvím Firemního Cloudu mají přednost před těmito VOP.
 6. Uzavřením Dílčí smlouvy se ruší veškeré písemné i ústní nabídky, akceptace, návrhy a ujednání Poskytovatele a Obchodníka, týkající se Nabídky, která je předmětem Dílčí smlouvy, k nimž došlo před uzavřením Dílčí smlouvy, a které nejsou písemně sjednány v Dílčí smlouvě; tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny Dílčí smlouvou a/nebo VOP.
 7. Poskytovatel se zavazuje předat Obchodníkovi veškeré potřebné údaje o Zákazníkovi za účelem vystavení daňového dokladu (faktury) dle ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, pro Zákazníka, který si od Poskytovatele nechal v důsledku uzavření Zprostředkované smlouvy vystavit Nabídku, který je oprávněn předložit/uplatnit u Obchodníka a dále předat Obchodníkovi veškeré potřebné údaje výhradně za účelem doručení zboží či poskytnutí služby Zákazníkovi.
 8. Obchodník se zavazuje použít údaje poskytnuté mu Poskytovatelem dle odst. 7 tohoto článku výhradně za účelem vystavení daňového dokladu Zákazníkovi a doručení zboží či poskytnutí služby. Obchodník není oprávněn použít jakékoli údaje poskytnuté Poskytovatelem za jiným účelem než stanoveným dle Dílčí smlouvy nebo těchto VOP, zejména není oprávněn použít je za účelem šíření obchodních sdělení.
 9. Poskytovatel je oprávněn, na základě pokynu Obchodníka učiněného v písemné formě prostřednictvím emailové komunikace, k tomu, aby jménem Obchodníka vystavoval Zákazníkům a/nebo konkrétním Zákazníkem určené třetí osobě proforma faktury.
 10. V případě, že Obchodník je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, pověřuje tímto Poskytovatele ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Obchodníka ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, které budou realizovány mezi Obchodníkem a Zákazníkem prostřednictvím Portálu Periscope Media s.r.o. , zejména aby Zákazníkům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle Zákona o evidenci tržeb.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel se zavazuje:
  1. zaslat Obchodníkovi před začátkem Nabídky Náhled, zpracovaný Poskytovatelem na základě údajů a materiálů poskytnutých mu Obchodníkem prostřednictvím Firemního Cloudu, a to na e‑mailovou adresu Obchodníka uvedenou v Dílčí smlouvě prostřednictvím Firemního Cloudu;
  2. umožnit Obchodníkovi užívání Obchodní platformy a udržovat ji ve stavu způsobilém ke sjednanému užívání dle Dílčí smlouvy a/nebo VOP;
  3. bez zbytečného odkladu sdělovat Obchodníkovi informace mu známe a důležité pro jeho rozhodování o uzavření Zprostředkované smlouvy;
  4. zpřístupnit Obchodníkovi nejpozději v den zahájení Nabídky funkci Přehled využití Nabídek ve Firemním Cloudu a veškerého jeho funkce pro kontrolu Platnosti Nabídek a označování jejich využití;
  5. vydat Zákazníkům Nabídky pouze na základě plně uhrazené „Ceny Nabídky“ dle Zprostředkované smlouvy a definované Smluvními stranami rovněž v Dílčí smlouvě prostřednictvím Firemního Cloudu;
  6. vystavit Obchodníkovi dle ustanovení článku IV. VOP faktury splňující veškeré zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, požadované náležitosti. V případě, že Poskytovatelem vystavená faktura nebude obsahovat zákonem, Dílčí smlouvou a VOP požadované náležitosti, neprovede Obchodník platbu, ale takovou fakturu Poskytovateli vrátí k opravě. Fakturu Poskytovatel uveřejní v profilu Obchodníka ve Firemním Cloudu;
  7. poukázat Obchodníkovi na bankovní účet Obchodníka řádně a včas veškeré platby dle ustanovení článku IV. VOP;
  8. postupně vyplácet Obchodníkovi Tržby v souladu s Postupným uvolňováním Tržby a čl. IV těchto VOP;
  9. Poskytovatel je oprávněn dobu Nabídky jednostranně zkrátit a Nabídku zcela zastavit, a to nejdříve po zaslání e-mailového oznámení Obchodníkovi nejpozději osm (8) hodin před zastavením doby Nabídky sjednané v Dílčí smlouvě a/nebo prostřednictvím Firemního Cloudu. Poskytoval je oprávněn den zahájení a trvání doby Nabídky jednostranně změnit až o čtrnáct (14) dní, a to e-mailovým oznámením, prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo případně dopisem odeslaným Obchodníkovi na kontaktní adresu nejpozději dvanáct (12) hodin před jejím plánovaným spuštěním sjednaným v Dílčí smlouvě.
 2. Obchodník se zavazuje zejména:
  1. vždy chránit dobré jméno a pověst Poskytovatele a neodmítnout bezdůvodně uzavření Zprostředkované smlouvy se Zákazníkem;
  2. sdělit Poskytovateli včas a řádně veškeré skutečnosti, které pro Obchodníka mají rozhodný význam pro uzavření Zprostředkované smlouvy, pro plnění práv a povinností dle Dílčí smlouvy a/nebo VOP, naplnění účelu Dílčí smlouvy a/nebo VOP a ochranu dobrého jména Poskytovatele;
  3. poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost k marketingové propagaci zboží a/nebo služeb (včetně příspěvků v diskuzi na Portálu Periscope Media s.r.o. ) a předat Poskytovateli podklady pro efektivní propagaci služeb a/nebo zboží Obchodníka a rovněž informace vyžadované zvláštními právními předpisy, které musí být Zákazníkovi předloženy ze strany Obchodníka a/nebo Poskytovatele před uzavřením Zprostředkované smlouvy a o jejich změnách Zákazníka i Poskytovatele předem včas informovat. Obchodník se zároveň zavazuje předat Poskytovateli pouze podklady neodporující právnímu řádu České republiky, tj. nevyvolávající nebezpečí záměny služeb a/nebo zboží, klamavou reklamu aj., ani neoprávněně nezasahují do práv třetích osob a Obchodník bude oprávněn je použít k účelu dle Dílčí smlouvy a VOP;
  4. proplatit Poskytovateli dle ustanovení článku IV. VOP vystavené faktury, a to i formou zápočtu s vyplacenou Celkovou Tržbou;
  5. poskytovat Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost pro co nejefektivnější realizaci Dílčí smlouvy a Nabídky, zejména s Poskytovatelem komunikovat a reagovat na jeho elektronické zprávy, telefonáty a jinou korespondenci;
  6. po uzavření Dílčí smlouvy se zdržet jakékoliv propagace služby a/nebo zboží Obchodníka, jež je předmětem Zprostředkované smlouvy, která by byla v rozporu s Dílčí smlouvou a/nebo VOP, zejména zboží a/nebo služby nenabízet za cenu stejnou a/nebo nižší, než je nabízena prostřednictvím Portálu Periscope Media s.r.o. a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo snížit zájem Zákazníků o uzavření Zprostředkované smlouvy prostřednictvím Portálu Periscope Media s.r.o. a/nebo jinak poškodit zájmy a/nebo dobrou pověst Poskytovatele;
  7. v případě, že Obchodník poskytnul Poskytovateli materiály pro zpracování Náhledu, zavazuje se Obchodník, že takové materiály neporušují práva třetích osob, ani jakékoli právní předpisy a Obchodník je oprávněn k jejich šíření, užití a předávání Poskytovateli, a to v rozsahu a za účelem dle Dílčí smlouvy a/nebo VOP;
  8. k datu, ve kterém byl u Obchodníka skutečně využita a uplatněna Nabídka, vyplnit dle podmínek uvedených v Dílčí smlouvě a/nebo VOP Úplný unikátní kód každé Nabídky skutečně využité a uplatněné u Obchodníka do Přehledu o využití Nabídek ve smyslu článku I. odst. 26 VOP. Obchodníkovi nevzniká nárok na proplacení Ceny těch Nabídek, jejichž Unikátní kódy nedoplní do Přehledu využitých Nabídek ve lhůtě 7 kalendářních dní po skončení platnosti Nabídky a/nebo jejichž Unikátní kódy doplnil do Přehledu využitých Nabídek až po uplynutí této sedmidenní lhůty. U takto nedoplněných a/nebo po lhůtě dle předchozí věty doplněných Nabídek Poskytovatel není povinen Obchodníkovi Cenu proplatit a Poskytovateli vzniká nárok na Zvláštní odměnu Poskytovatele ve smyslu a za podmínek čl. IV odst. 6 VOP. Obchodník je oprávněn vyplnit vždy pouze Unikátní kódy Nabídek, které u Obchodníka Zákazníci skutečně uplatnili a využili.
  9. po dobu Nabídky a po dobu Platnosti Nabídky zboží a/nebo služby dle Dílčí smlouvy ani jejich jednotlivé části nenabízet a/nebo neprodávat za cenu stejnou a/nebo nižší než je Cena Nabídky pro Zákazníka sjednaná v Dílčí smlouvě.
  10. pro případ, že nebude Zákazník moci využít svá práva z Nabídky podle jeho volby v době Platnosti Nabídky, a to z důvodů na straně Obchodníka, nabídnout Zákazníkovi jiný termín využití Nabídky, který bude pro Zákazníka přijatelný. Pokud Zákazník nepřijme nabídku Obchodníka, je Obchodník povinen na základě žádosti Zákazníka vrátit Zákazníkovi cenu příslušné Nabídky. V takovém případě může cenu příslušné Nabídky vrátit Poskytovatel z dosud Obchodnikovy nevyplacené části Tržby;
  11. dodat Zákazníkovi zboží a/nebo služby v souladu s objednávkou Zákazníka učiněnou prostřednictvím Portálu Periscope Media s.r.o. , v souladu se Zprostředkovanou smlouvou a právními předpisy, tj. zejména dodat zboží a/nebo služby pravé, originální a nepoužité (nikoli padělky či napodobeniny) v odpovídající kvalitě (zejména v kvalitě, kterou může Zákazník rozumně očekávat dle podmínek a údajů uvedených v Nabídce), druhu, množství, jakosti a ve sjednané lhůtě pro dodání;
  12. dodržet v Dílčí smlouvě sjednanou nebo VOP stanovenou Opci.
  13. dodržet pro Obchodníka závazné Datum naskladnění, Dobu do odeslání zboží zákazníkovi, Dobu od odeslání zboží do doručení dle Dílčí smlouvy;
  14. neprodleně informovat Poskytovatele o předpokládané změně a novém Datu naskladnění, Doby do odeslání zboží zákazníkovi, Doby od odeslání zboží do doručení dle Dílčí smlouvy;
  15. vyzve-li jej k tomu Poskytovatel z důvodu splnění povinností stanovených platnými právními předpisy, bezodkladně poskytnout Poskytovateli, jím určenému správnímu orgánu a/nebo jakékoli třetí osobě, veškerou součinnost, dokumenty a/nebo jakékoli další informace, a to za účelem splnění takové povinnost a/nebo nápravy jakéhokoli pochybení;
  16. neprodleně Poskytovateli ohlásit veškeré změny týkající se jeho registrace k jakékoli dani u příslušného finančního úřadu, zejména veškeré nové registrace;
  17. poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost, údaje a dokumenty potřebné k řádnému a včasnému plnění povinností dle Zákona o evidenci tržeb.
 3. Poskytovatel je oprávněn ukončit platnost vydaných Nabídek a vrátit Zákazníkům obdržené platby za vydané Nabídky v případě, že (i) Obchodník opakovaně poruší (resp. bude porušovat) své povinnosti stanovené mu v čl. II odst. 4 VOP.
 4. Obchodník elektronickým souhlasem ve Firemním Cloudu a přijetím Návrhu na uzavření Dílčí smlouvy prohlašuje, že je plně srozuměn s podnikatelským konceptem Poskytovatele a souhlasí se Dílčí smlouvou a VOP.
 5. Obchodník má právo uplatnit případné výhrady k faktickým nedostatkům a chybám v Náhledu, jehož podobu schválil přijetím Návrhu na uzavření Dílčí smlouvy a/nebo zaslaném mu Poskytovatelem dle článku III. odst. 1 písm. a) VOP, a to nejpozději do 12 hod před začátkem Nabídky. Náhled Nabídky je Obchodníkovi přístupný ve Firemním Cloudu před začátkem Nabídky i v průběhu Nabídky. Poskytovatel výhrady Obchodníka akceptuje nebo odmítne. V případě, že Poskytovatel takové výhrady akceptuje, upraví dle nich Náhled a ponechá Nabídku nadále aktivní. V takovém případě se má za to, že Obchodník Náhled schválil. V případě, že Poskytovatel výhrady Obchodníka odmítne, pozastaví Nabídku do doby, než-li Smluvní strany vzájemně schválí Náhled. Po schválení Náhledu Poskytovatel znovu zahájí Nabídku.
 6. Obchodník je po dobu Nabídky oprávněn měnit, prostřednictvím Poskytovatele, maximální počet Nabídek určených k prodeji celkově i na Zákazníka, a to u všech variant nabízeného zboží a/nebo služeb, které jsou nabízeny na Portálu Periscope Media s.r.o. v rámci Nabídky, a to pouze na základě souhlasu Poskytovatele, který může souhlas udělit písemně nebo prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo emailem.
 7. Obchodník odpovídá za veškerou škodu vzniklou jeho činností či jeho nekonáním ze Zprostředkované smlouvy. Obchodník odpovídá rovněž za škodu a/nebo poškození dobrého jména Poskytovatele vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou, VOP a/nebo Zprostředkovanou smlouvou.
 8. Obchodník je oprávněn dobu Nabídky jednostranně zkrátit a Nabídku zcela zastavit, avšak nejdříve po uplynutí 7 dnů od zahájení Nabídky. Obchodník tak může učinit oznámení Poskytovateli zaslaným emailem a/nebo prostřednictvím Firemního Cloudu o tom, že má zájem ukončit dobu trvání Nabídky a Poskytovatel je povinen Nabídku do 2 pracovních dnů od doručení takového oznámení učinit, nedohodnou-li se s Obchodníkem jinak.

IV. Provize a Zvláštní odměna Poskytovatele

 1. Obchodník je povinen vyplnit Přehled využitých Nabídek vždy nejpozději poslední den předcházející Termínu zaslání Tržby.
 2. Obchodník je povinen uvádět do Přehledu využitých Nabídek, pouze Nabídky, které Zákazník skutečně využil, a to až poté, kdy tak Zákazník učiní. Obchodník nesmí do Přehledu využitých Nabídek vyplňovat údaje o Nabídkách, které nebyly skutečně využité (např. Nabídky, ke kterým byla vytvořena pouhá rezervace k využití zboží a/nebo služeb).
 3. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Obchodníkovi příslušnou část Tržby odpovídající počtu u Obchodníka uplatněných Nabídek v příslušném období ze strany Zákazníků, a to v Termínech zaslání Tržby. Poskytovatel je oprávněn započítat si Celkovou Provizi oproti nároku Obchodníka na Celkovou tržbu.
 4. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu na Provizi v nejbližším Termínu zaslání Tržby, ve kterém byly uplatněny Nabídky, ze kterých Poskytovateli vznikl nárok na Provizi.
 5. Obchodník je povinen k datu, ve kterém byla u Obchodníka uplatněna Nabídka, vyplnit dle podmínek uvedených v Dílčí smlouvě a/nebo VOP Úplný unikátní kód každé Nabídky skutečně využité a uplatněné u Obchodníka do Přehledu o využití Nabídek ve smyslu čl. I odst. 26 VOP a potvrdit Poskytovateli jeho správnost a úplnost. Poskytovatel je následně povinen v nejbližším Termínu zaslání Tržby následujícím po 7 kalendářních dnech od skončení platnosti Nabídek, vystavit Obchodníkovi fakturu na Zvláštní odměnu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn započítat si Zvláštní odměnu Poskytovatele oproti nároku Obchodníka na vyplacení doposud nevyplacené části Celkové tržby.
 6. V případě, že Obchodník nevyplní Přehled o využití Nabídek ve lhůtě, co tak byl povinen dle ustanovení článku III. odst. 2 písm. i) a článku I. odst. 26 VOP učinit, náleží Poskytovateli Zvláštní odměna Poskytovatele ve výši uvedené v Dílčí smlouvě a VOP z každé Nabídky, která nebyla uvedena v Přehledu využití Nabídek.
 7. V případě, kdy je předmětem Zprostředkovávané smlouvy dodávka zboží, nárok Poskytovatele na Provizi z části Celkové tržby, která se vztahuje k prodeji Poštovného, nevzniká.
 8. V případě, kdy je předmětem Zprostředkované smlouvy dodávka zboží, je Nabídka označena za Využitou Nabídku 19 kalendářních dnů od data reálného doručení zboží Zákazníkovi. Datum reálného doručení zboží je stanoveno jako datum, kdy Poskytovatel získá informaci o datu doručení od Zákazníka. Nebo jako Předpokládané doručení + 5 pracovních dní u všech Zprostředkovaných smluv, u kterých Obchodník označí ve Firemním Cloudu stav: „Zboží doručeno zákazníkovi, čeká na potvrzení zákazníkem“.
 9. V případě, kdy je předmětem Zprostředkované smlouvy dodávka zboží, je Nabídka označena jako Využitá Nabídka v den, kdy dojde uplynutí lhůty uvedené v odstavci 8 tohoto článku VOP u poslední neuplatněné Nabídky z jedné objednávky uskutečněné na Portálu Periscope Media s.r.o..

V. Důvěrnost informací

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu Dílčí smlouvy, zejména nesdělit přímo či nepřímo jakékoli třetí osobě, vyjma osob podílejících se na plnění Dílčí smlouvy, bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany, jakékoliv informace vztahující se k Dílčí smlouvě a nezpřístupnit jakékoliv dokumenty a informace, které v souvislosti s plněním předmětu Dílčí smlouvy od druhé Smluvní strany obdržely nebo obdrží, vyjma plnění zákonných povinností.
 2. Budou-li Poskytovatelem Obchodníkovi, případně Obchodníkem Poskytovateli v rámci realizace Dílčí smlouvy zpřístupněny informace, které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají povahu důvěrných informací, resp. tvoří předmět obchodního tajemství Obchodníka nebo Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a provádí-li příslušná Smluvní strana k zajištění jejich utajení účinná opatření či které byly příslušnou Smluvní stranou označeny jako obchodní tajemství, zavazuje se druhá Smluvní strana, že veškeré takové informace, údaje a rovněž materiály, které takové informace a údaje obsahují, použije výlučně k naplnění předmětu a účelu Dílčí smlouvy, a nepoužije jich pro své potřeby či potřeby třetích osob, stejně jako neprozradí jejich obsah žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců pověřených výkonem činnosti dle Dílčí smlouvy.
 3. Smluvní strany se zavazují v rozsahu stanoveném v odstavci 1. a 2. tohoto článku VOP zavázat i veškeré další osoby podílející se na plnění předmětu Dílčí smlouvy, tj. zejména své zaměstnance. Za porušení stanovených povinností těmito osobami odpovídají Smluvní strany stejně jako by tyto povinnosti porušily samy.

VI. Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

 1. Každá Smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou druhé Smluvní straně v důsledku porušení povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy a/nebo VOP nebo z právních předpisů.
 2. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která byla způsobena poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací a údajů ze strany Obchodníka a/nebo která byla způsobena poskytnutím materiálů, k jejichž poskytnutí a/nebo užití nebyl Obchodník oprávněn.
 3. V případě, že Obchodník poruší (i) povinnost Exkluzivity (článek III. odst. 2) písm. d) VOP), a/nebo v případě že Obchodník poruší (ii) povinnost danou v článku III. odst. 2) písm. l) VOP, a/nebo v případě, že Obchodník poruší (iii) povinnost Opce (článek III. odst. 2) písm. m) VOP), a/nebo v případě, že Obchodník poruší (iv) povinnost danou v článku III. odst. 2 písm. k) VOP a/nebo (v) povinnost danou v čl. III. odst. 2 písm. h), vzniká Obchodníkovi povinnost zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu až do výše 25 % z Celkové Tržby, vždy však minimálně ve výši 10.000,-Kč splatnou na výzvu Poskytovatele.
 4. V případě porušení (i) povinností vyplývajících ze Standardu péče o Zákazníka (článek II. odst. 4 VOP) ze strany Obchodníka v nejméně v deseti (10) případech, a/nebo v případě, že Obchodník (ii) dodá místo pravého originálního a nepoužitého zboží a/nebo služby jejich padělek či napodobeninu, a/nebo v případě, že namísto Obchodníka (iii) provedou služby osoby bez příslušného oprávnění k jejich poskytnutí (např. bez odpovídající licence, kvalifikace nebo oprávnění) a/nebo (iv) v případě dodá-li Obchodník zboží a/nebo služby v rozporu s podmínkami uvedenými v Akci, Zprostředkované smlouvy, Obchodními podmínkami, Dílčí smlouvou a/nebo těchto VOP a/nebo v případě, že Obchodník poruší (v) povinnost mu danou v čl. II odst. 8 VOP (vi) a/nebo v případě porušení povinností vyplývajících ze Standardu péče o Zákazníka (článek II. odst. 4 VOP) ze strany Obchodníka nejméně v 10 % případů z celkového počtu vydaných Nabídek, (vii) a nebo v případě porušení povinnosti dle čl. IV odst. 2 VOP v nejméně 10 případech je Obchodník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu až do výše Celkové Tržby splatnou na výzvu Poskytovatele, přičemž takové porušení povinností je dále považováno za zásah do dobré pověsti Poskytovatele.
 5. Ustanoveními o smluvní pokutě dle těchto VOP není dotčen nárok Poskytovatele ani Obchodníka na náhradu škody ani jeho výše.
 6. V případě, že Obchodník neposkytne Poskytovateli údaje a/nebo dokumenty potřebné k plnění povinností dle Zákona o evidenci tržeb nebo takové údaje budou chybné či neúplné a/nebo nebudou poskytnuty včas, a to i neúmyslně, je Obchodník povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost k nápravě takové situace. Pokud Poskytovateli vzniknou jakékoli náklady v souvislosti s takovým pochybením (náklady v souvislosti s řízením u finančního úřadu, soudní řízení, náklady na zastupování advokáty, pokuty a jiné platby, aj.), je Obchodník povinen takové náklady Poskytovateli bezodkladně uhradit. Obchodník bere na vědomí, že vznikne-li Poskytovateli v souvislosti s pochybením dle první věty tohoto článku povinnost zaplatit příslušnému správnímu úřadu, soudu a/nebo jakékoli jiné třetí osobě pokuta a/nebo jiné platby, je Obchodník povinen zaplatit Poskytovateli částku odpovídající takovým platbám před datem její splatnosti. V případě, že tak neučiní, není Poskytovatel povinen uhradit takovou platbu, přičemž veškeré další náklady a škodu související s nezaplacením pokuty a/nebo jiných plateb nese Obchodník.
 7. Poskytovatel není povinen bránit se rozhodnutím správních orgánů a/nebo soudů a je oprávněn splnit povinnosti uložené mu v takových rozhodnutích a Obchodník je povinen nahradit mu veškerou škodu dle článku VI. odst. 6 těchto VOP.

VII. Ukončení Dílčí smlouvy

 1. Nestanoví-li tyto VOP a/nebo Dílčí smlouva jinak, lze Dílčí smlouvu ukončit dohodou Smluvních stran, případně též výpovědí bez uvedení důvodu, nejpozději však do 14 dnů před zahájením Nabídky, a to doručením písemné výpovědi Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně. Dílčí smlouva zaniká doručením výpovědi.
 2. V případě, že Obchodník oznámí Poskytovateli nebo Poskytovatel získá vědomost o tom, že jakákoliv povinnost Obchodníka z Dílčí smlouvy a/nebo VOP není plněna a/nebo nemůže být Obchodníkem splněna v souladu se Zprostředkovanou smlouvou, Obchodními podmínkami a/nebo podmínkami uvedenými v Nabídce, má Poskytovatel právo od této Dílčí smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Obchodníkovi. Dojde-li k porušení Dílčí smlouvy a/nebo VOP v důsledku nemožnosti plnění ze strany Obchodníka dle předchozí věty způsobeného jednáním nebo nekonáním Obchodníka, je Obchodník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), splatnou na výzvu Poskytovatele. Tímto ustanovení o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody ani jeho výše.
 3. Ukončením Dílčí smlouvy nezanikají již nabytá práva třetích stran, zejména Zákazníků.
 4. Poskytovatel i Obchodník mohou od Dílčí smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se zejména považuje (i) ukáže-li se nebo stane-li se některé z prohlášení Smluvních stran nepravdivým, (ii) ocitne-li se některá ze Smluvních stran v insolvenci nebo bude-li s některou ze Smluvních stran zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v účinném znění, a/nebo (iii) ocitne-li se Poskytovatel nebo Obchodník v likvidaci či (iv) v případě zániku či smrti některé ze Smluvních stran. Odstoupení od Dílčí smlouvy je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení na adresu druhé Smluvní strany uvedené v záhlaví Dílčí smlouvy a/nebo Sdělené prostřednictvím Firemního Cloudu nebo zasláním písemného odstoupení od Dílčí smlouvy v elektronické formě, a to na emailovou adresu, kterou příslušná Smluvní strana sdělila druhé Smluvní straně prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo emailem.
 5. Smluvní strany mohou Dílčí smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít (i) Elektronickou formu, prostřednictvím Firemního Cloudu. (ii), písemnou formu a být doručena na adresu druhé Smluvní strany, kterou příslušná Smluvní strana sdělila druhé Smluvní straně prostřednictvím Firemního Cloudu a/nebo emailové komunikace.
 6. Ukončení Dílčí smlouvy nezbavuje Obchodníka povinností splnit veškeré finanční závazky související s Dílčí smlouvou a/nebo VOP a veškerými smlouvami uzavřenými v souvislosti s ní. Ostatní práva a povinnosti založená VOP a/nebo Dílčí smlouvou, z jejichž účelu vyplývá, že mají trvat i po ukončení VOP a/nebo Dílčí smlouvy zůstávají i nadále zachovány. Zejména zůstávají zachovány povinnosti dle čl. V VOP.
 7. Jiné než Dílčí smlouvou a/nebo VOP sjednané ukončení Dílčí smlouvy je vyloučeno.

VIII. Reklamace

 1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy se Zákazník obrátí na Poskytovatele (i) s žádostí o vyřízení reklamace zboží a/nebo služeb poskytnutých či neposkytnutých Zákazníkovi Obchodníkem nebo (ii) v souvislosti se zákonným odstoupením Zákazníka od Zprostředkované smlouvy, je Poskytovatel oprávněn (nikoli však povinen) žádosti Zákazníka zcela i z části vyhovět a vrátit Zákazníkovi jménem a v zastoupení Obchodníka částku odpovídající kupní ceně Nabídky nebo její část jménem a na účet Obchodníka přijmout. Stejné oprávnění (nikoli však povinnost) má Poskytovatel dle svého uvážení také v případech, kdy bude zřejmé, že Obchodník nesplní nebo nesplnil svou povinnost vůči Zákazníkovi ze Zprostředkované smlouvy. Poskytovatel je povinen o této skutečnosti podat ihned zprávu Obchodníkovi, ve které uvede Úplný unikátní kód Nabídky. Pro vyloučení pochybností tímto Obchodník pověřuje a zmocňuje Poskytovatele, aby ve shora uvedených případech a v souladu s těmito VOP zastupoval Obchodníka vůči Zákazníkům.
 2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností dále sjednávají, že o částky vrácené Zákazníkům v souladu s tímto článkem VOP se ponižuje Celková Tržba. Vrácení částky odpovídající kupní ceně Nabídky však nemá vliv na výši smluvní pokuty podle těchto VOP.

IX. Závěrečná ujednání

 1. Dílčí smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. V případě, že některé ustanovení Dílčí smlouvy a/nebo VOP pozbude svoji platnosti nebo bude shledáno neplatným, zůstanou ostatní ustanovení Dílčí smlouvy a/nebo VOP v platnosti a na místo neplatných ustanovení se použije smyslu a účelu Dílčí smlouvy a/nebo VOP odpovídající právnímu řádu České republiky.
 2. Všechny spory vznikající z Dílčí smlouvy a v souvislosti s ní budou v případě, že se je nepodaří vyřešit smírnou cestou, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
 3. Obchodník prohlašuje, že s ním v současnosti není vedeno žádné řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v účinném znění, ani že nebyl podán návrh na zahájení takového řízení s ním a není s ním vedené ani jiné řízení (např. soudní), v jehož důsledku by Obchodník nemohl dostát svých povinností, ke kterým se zavazuje na základě Dílčí Smlouvy a/nebo VOP.
 4. Smluvní strany dále sjednávají a Obchodník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za činnost, služby a/nebo zboží Obchodník a že veškerá práva Zákazníků vyplývající ze Zprostředkovaných smluv jsou právy vůči Obchodníkovi. V případě, že Poskytovatel na základě Dílčí smlouvy a/nebo VOP jedná v zastoupení Obchodníka, jeho jménem a na jeho účet, nepřebírá Poskytovatel na základě Dílčí smlouvy žádnou odpovědnost ani závazky Obchodníka vůči jakýmkoli Zákazníkům. Obchodník je povinen udělit Poskytovateli písemnou plnou moc v případě, že to bude pro uskutečnění činnosti dle této Dílčí smlouvy nezbytné.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti k 30. 6. 2017